درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی ژنهای HLA با واکنش های سرولوژیک قابل تشخیص نیستند؟

1 ) HLA-A
2 ) HLA-B
3 ) HLA-C
4 ) HLA-D