درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در ارایه پپتید های آنتی ژنیک ویروس کدام یک از مولکولهای زیر نقش دارد؟

1 ) مولکول MHC کلاس II
2 ) مولکول HLA-DM
3 ) مولکول MHC کلاس I
4 ) مولکول MHC کلاس III