درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکول های MHC کلاس دو بر سطح کدام یک از سلول های بدن وجود دارند ؟

1 ) گلبول های قرمز
2 ) سلول های اپی تلیال
3 ) سلول های عرضه کننده آنتی ژن
4 ) لنفوسیت های T