درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در مورد مولکول های MHC کدام عبارت صحیح است؟

1 ) مولکول های MHC کلاس I واسطه عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های CD4 مثبت هستند
2 ) مولکول های MHC کلاس دو بر روی اغلب سلول های هسته دار بدن وجود دارد
3 ) مولکولهای MHC کلاس یک بر روی اغلب سلول های هسته دار بدن وجود دارند
4 ) مولکول های MHC کلاس دو واسطه عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های CD8 مثبت هستند