درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی ژنهای MHC انتشار وسیع تر در سطح سلول ها دارد؟

1 ) کلاس یک
2 ) کلاس دو
3 ) کلاس سه
4 ) کلاس چهار