درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در سطح کدام یک از سلول های زیر آنتی ژنهای HLA وجود ندارد؟

1 ) لنفوسیت T
2 ) پلاکت
3 ) گلبول قرمز
4 ) نوتروفیل