درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژنهای کلاس دو MHC در کدام یک از سلول های زیر انتشار بیشتری دارند؟

1 ) لنفوسیت های T
2 ) لنفوسیت های B
3 ) تمامی سلول های هسته دار
4 ) هر سه مورد فوق