درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


عرضه آنتی ژن بیگانه به همراه آنتی ژن کلاس دو II سیستم HLA برای تحریک کدام یک از سلولهای زیر الزامی است؟

1 ) سلول های +CD4 
2 ) سلول های +CD8
3 ) B-Cells
4 ) سلول های عرضه کننده آنتی ژن