درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژنهای ویروس :

1 ) در کنار مولکول I و توسط سلولهای T8 شناسایی می گردند
2 ) در کنار مولکول II و توسط سلولهای T8 شناسایی می گردند
3 ) در کنار مولکول کلاس III و توسط سلول های T4 شناسایی می گردند
4 ) در کنار مولکول کلاس I و توسط سلول های T4 شناسایی می گردند