درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه موارد زیر از شیوه های کنترل کمپلکس سازگاری بافتی اصلی (MHC) در پاسخ ایمنی هستند به جز :

1 ) شناخت مولکول CD 
2 ) وابستگی به تیموس
3 ) تنظیم از طریق فعالیت سلولهای T
4 ) دخالت مولکولهای کلاس III