درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکولهای کلاس I کمپلکس سازگاری بافتی اصلی (MHC ) در محدودیت ناشی از MHC در زمینه -----دخالت دارند.

1 ) تعامل سلول کشنده (TC) با ذرات ویروس
2 ) تعامل سلول TC با سلول آلوده به ویروس در میزبان
3 ) تعامل سلول T کمک کننده (Th) با سلول های عرضه کننده آنتی ژن
4 ) تعامل سلول های Th با سلول های B