درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بیماری بچت ( Bechet disease ) با کدام یک از آنتی ژنهای HLA همبستگی بیشتری دارد؟

1 ) HLA-B8
2 ) HLA-B5
3 ) HLA-B12
4 ) HLA-B27