درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


گزینه صحیح را در مورد مولکولهای MHC انتخاب کنید

1 ) مولکول های کلاس I و II سیستم MHC از نظرساختمانی کاملا به هم شبیه هستند
2 ) از نظر ساختمان شیمیایی متفاوت ولی پراکندگی سلولی و بافتی یکسانی دارند
3 ) دارای زنجیره بتا یکسانی هستند
4 ) هر دو دارای جایگاه اتصال برای پپتیدهای آنتی ژنی هستند