درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر از فعالیت های CD1 می باشد؟

1 ) عرضه LPS به سلولهای B1
2 ) عرضه آنتی ژنهای لیپیدی به TH1
3 ) عرضه آنتی ژن لیپیدی به NK - T
4 ) عرضه آنتی ژنهای پروتئینی به TC