درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژن D کمپلکس سازگاری بافتی اصلی (MHC) انسان شامل لکوسیتهایی است که .....را کد میکنند

1 ) مولکولهای موجود بر سطح ماکروفاژها و سلولهای B
2 ) گیرنده های مختص آنتی ژن بر روی سلولهای T
3 ) فراورده های ژنی کنترل کننده تولید IgD
4 ) B2-میکروگلوبولین