درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژنهای HLA - I  را می توان به بهترین وجهی تحت عنوان ......توصیف کرد.

1 ) پروتئین های سطحی سلول ، شامل شاخص های HLA-A ، HLA-B ، HLA-C
2 ) مواد دخیل در تعامل ماکروفاژها و سلول های B
3 ) اجزای کمپلمان
4 ) آنتی ژنهای دخیل در فاز القایی سیتولیز با واسطه سلولی ( CMC )