درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


پیرامون DNA ی میتوکندریایی گزینه درست کدام است ؟


1 ) برخی کلیدهای رمز ژنتیکی mtDNA با کلیدهای رمز ژنتیکی DNA) nDNA ی هسته ای) متفاوت است .
2 ) رخداد جهش در mDNA در مجموع 10 بارکم تراز ژنوم هسته ای است.

3 ) mDNA ، تنها دارای هستیمون های H2A وH2B است .

4 ) درmtDNA ترمیم از نوع  Excision repair بسیار فعال است .