درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در ارتباط با همسانه سازی ( کلون سازی ) پستانداران کدام گزینه زیر درست است ؟


1 ) نخستین گوسفند ایرانی همسانه سازی شده به نام رویانا در 8 مهر 1387درشهراصفهان به دنیا آمد

2 ) نکثیری غیر جنسی است که به واسطه یک سلول سوماتیک بالغ انجام می شود
3 ) برای انتقال هسته می بایست از یکی از بلاستومرهای رویان 16 تا 32 سلولی استفاده کرد

4 ) برای تولید گوسفند دالی هسته یک سلول هماتوپوئیتیک از یک گوسفند 3 ساله برداشت شد