درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


درارتباط با تشخیص ژنتیکی پیش کاشتی ( PGD ) کدام گزینه درست است ؟


1 ) در سال 1992 اولین تولد زنده به دنبال PGD برای فیبروز کیستیک گزارش شد.
2 ) در هر بلاستومر500% سلولها برای آزمایش استفاده می شود.

3 ) PGD بی نیاز از فن بارور سازی کمکی (مانند IVF) است .

4 ) بین تعداد تخمک های برداشت شده وموفقیت PGD ارتباطی وجود ندارد.