درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اگر در یک جمعیت یکصد هزار نفری ده نفر مبتلا به نوعی بیماری مغلوب اتوزومی باشند چند نفر از این جمعیت برای همان بیماری حامل خواهند بود ؟


1 ) 2 نفر

2 ) 20 نفر

3 ) 200 نفر

4 ) 2000 نفر