درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک تعریف کامل اعضاء Homodynamical است ؟


1 ) اعضایی که در یک طرف محور طولی قراردارند.
2 ) ساختمان مشابه ولی کار متفاوت دارند.

3 ) یک کار انجام می دهند ولی ساختمانشان فرق دارد.

4 ) اعضایی که نسبت به محورطولی قراردارند.