درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


جهت سنتز GMP ازIMP کدام ترکیبات ذیل نیاز می باشند؟


1 ) +NH3  ، GTP ، NADP

2 ) NH3 ، GTP ، NADH

3 )  +ATP ، NAD  گلوتامین
4 ) ATP ، NADH  گلوتامین