درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام DNA Polymerase کارآمدی بالا ( Processivity ) در همانند سازی DNA کروموزومی دارد؟


1 ) a

2 ) ß

3 ) y

4 ) 8