درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنتی ژن مورد استفاده درآزمایش سروآگلوتینین " رایت " متعلق به کدامیک از گونه های بروسلا می باشد؟


1 ) آبورتوس
2 ) ملی تنسیس

3 ) سویس

4 ) کانیس