درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از باکتری های زیر به کمک ژن Acid tolerance response ، از pH اسیدی معده محفوظ می ماند؟


1 ) یرسینیا

2 ) سالمونلا

3 ) اشریشیا

4 ) ویبریو