درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه خصوصیات ذیل در مورد آذتروکوک صحیح می باشد، بجز:


1 ) هیدرولیز هیپورات سدیم
2 ) مقاومت به املاح صفراوی

3 ) هیدرولیز PYR

4 ) رشد در حضورنمک طعام 6/5%