درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای کنترل کیفی اتوکلاو از تست اسپوراستفاده می شود کدامیک از گزینه های زیر فاصله زمانی مناسب برای تست مزبوررا نشان می دهد؟


1 ) هرهفته

2 ) هر ماه

3 ) هر دو ماه
4 ) هر شش ماه