درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترکیب ریبیتول وگلیسرول در ساختمان شیمیائی کدامیک از اجزاء باکتری های گرم مثبت وجود دارد؟


1 ) پپتیدوگلیکان

2 ) پروتئین های مرتبط با دیواره سلول

3 ) پلی ساکاریدهای کپسول

4 ) تیکوئیک اسید