درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از گزینه های زیر موجب حفظ باکتری ها دربرابرشوک سرمائی ( Cold shock ) در محیط کشت می شود؟


1 ) اضافه کردن 5% نمک طعام

2 ) افزودن دی متیل سولفوکساید
3 ) قلیایی کردن محیط کشت

4 ) افزودن سدیم پلی انتول سولفونات