درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درکلیه جنس های باکتری های زیرترکیب  Ketodeoxyoctulonic acid ) KDO ) وجود دارد بجز:


1 ) سالموتلا

2 ) نیسریا

3 ) لیستریا
4 ) بروسلا