درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درکدامیک از قارچ های زیرتولید مثل غیرجنسی ازطریق قطعه قطعه شدن میسلیوم ها صورت می گیرد؟


1 ) کریپتوکوکوس نئوفورمنس

2 ) ژئوتریکوم کاندیدوم
3 ) فیالوقورا وروکوزا

4 ) ترایکوفایتون روبروم