درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گروه از قارچ ها ازنظرزئوتیک دارای اهمیت هستند.


1 ) درماتوفیت ها
2 ) آسپرژیلوس ها

3 ) کلادوسپوریوم ها

4 ) زایگومایست ها