درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ملانین بعنوان عامل رنگی شدن میسلیوم ها ( Dematiaceous ) درساختارسلولی کدامیک ازقارچ های زیر  حضور دارد؟


1 ) کلادوسپوریوم
2 ) آسپرژیلوس

3 ) پنی سیلیوم

4 ) کرایزوسپوریوم