درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازعبارات زیر در مورد قارچ ها صحیح است ؟


1 ) همگی یوکاریوت هستند.
2 ) همگی توتروف هستند.

3 ) همگی داری کیتین وسلولز دردیواره سلولی هستند.

4 ) همگی قادر به تولید مثل به روش های جنسی وغیرجنسی هستند.