درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از درماتوفیت های زیر قادر به تهاجم مو و ایجاد کچلی سر می باشد؟


1 ) اپبدرموفایتون فلوکوزوم

2 ) ترایکوفایتون کانسنتریکوم

3 ) میکروسپوروم پرسیکالر

4 ) میکروسپوروم فروژینوم