درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


قارچ هایی که مرحله چنسی شناخته شده ندارند درکدام شاخه تاکسونومیک زیرقرارمی گیرند؟


1 ) دوترومایکوتا
2 ) زایگومایکوتا

3 ) آسکومایکوتا

4 ) بازیدیومایکوتا