درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درتشخیص کدامیک از بیماریهای زیرفقط آزمایش مستقیم متداول است ؟


1 ) کریپتوکوکوزیس

2 ) درماتوفیتوزیس

3 ) پیتروسپوروزیس
4 ) کاندیدیازیس