درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازترکیبات زیر در تهیه محلول لاکتوفنل استفاده نمی شود؟


1 ) اسید فنیک

2 ) گلیسیرین

3 ) آب مقطر

4 ) کریستال ویوله