درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازجملات زیردرمورد کاندیدیازیس صحیح است ؟


1 ) بیماری صرفا"دردهان و ناخن ایجاد می شود

2 ) عامل اکثریت موارد بیماری کاندیدا آلبیکنس است.

3 ) اکثریت موارد عفونت دارای منشاء اگزوژن می باشند.

4 ) وجود کاندیدا در دستگاه هاضمه دال بر ایجاد بیماری است.