درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کمترین درصد کربوهیدرات درکدام غشاء زیروجود دارد ؟


1 ) میلین

2 ) اریتروسیت

3 ) هپاتوسیت

4 ) داخلی میتوکندری