درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


Exflagellation درمرحله گامتوگونی تمام تک یاخته های زیر انجام می شود ، به استثناء :


1 ) کریپتوسپوریدیوم
2 ) توکسوپلاسما

3 ) پلاسمودیوم

4 ) سارکوسیستیس