درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کاهش اسید فولیک وسائیدگی پرزهای روده مربوط به کدام یک از بیماری های زیرمی باشد؟


1 ) ژیاردیازیس
2 ) ایزوسپوریازیس

3 ) سیکلوسپوریازیس

4 ) کریپتوسپوریدیازیس