درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در تریکومو نیازیس حاد کدام یک از گزینه های زیرمحتمل تر است ؟


1 ) سقوط جنین مکرر

2 ) پاره شدن پوشش جنینی
3 ) افزایش سلول اپیتلیال در ترشحات واژن

4 ) کاهش لوکوسیت ها در ترشحات واژن