درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ندول های اریتروماتوز سخت وزخم های گرانولومایی پوستی مربوط به کدام یک ازتک یاخته های زیر است ؟


1 ) آنتامبا هیستولیتیکا

2 ) آکانتامبا کاستلانی

3 ) نگلریا فاولری

4 ) بالاموثیا مندریلاریس