درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


جهت ارسال مدفوع مشکوک به دیسانتری آمیبی به یک آزمایشگاه مرجع از کدام یک از مواد نگه دارنده زیر استفاده می شود؟


1 ) PVA

2 ) فرمالین 5 در صد

3 ) الکل اتیلیک 70 درصد

4 ) MIF