درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در تشخیص افتراقی آنتامبا هیستویتیکا ازآنتامبا دیسپار کمک کننده است؟


1 ) حرکت تروفوزوئیت با پاهای کاذب انفجاری

2 ) شکل واندازه کیست

3 ) وجود دیسانتری
4 ) شکل کروماتوئید بادی وتعداد واگوئول های گلیکوژنی