درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سیر تکاملی تمام تک یاخته های زیر دریک میزبان کامل می شود، به استثناء:


1 ) سارکوسیستیس
2 ) کریپتوسپوریدیوم

3 ) توکسوپلاسما

4 ) آیزوسپورا