درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اواوسیست کوکسیدیا های زیر از نظرساختمان داخلی با یکدیگر شباهت دارند، به استثناء


1 ) سارکوسیستیس

2 ) سیکلوسپورا
3 ) سیکلوسپورا
4 ) آیزوسپورا