درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در مورد انتثال توکسوپلاسما گوندی ای صحیح تر است؟


1 ) انتقال IgM ضد توکسوپلاسما ازمادر به جنین هنگام بارداری
2 ) انتقال انگل از مادربه نوزاد هنگام زایمان
3 ) انتقال انگل از مادر به جنین دردوران بارداری

4 ) انتقال انگل قبل ازدوران بارداری در مادرن سرولوژی مثبت