درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بثورات جلدی همراه با تب و بزرگی کبد ازعلایم بالینی کدام یک ازبیماری های زیر است؟


1 ) ژیاردیازیس

2 ) توکسوپلاسموزیس

3 ) مالاریا

4 ) لیشمانیازیس جلدی